Başlangıç » PROGRAMLAR » Yüksek Lisans Programları » Genel İşletme Yüksek Lisans Programı

Genel İşletme Yüksek Lisans Programı

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans (MBA) programı, geleceğin iş liderlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmuştur. Program derslerinde, öğrencilerimizin teknik alan dersleri ile birlikte Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim, Stratejik Yönetim ve Türk iş dünyası konularında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. İşletme Yüksek Lisans programının katılımcıları programı tamamladıklarında işletmeciliğe ilişkin konulara geniş bir vizyon ile yaklaşabileceklerdir. Programda öğrenciler, işletmecilik konularıyla ilgili temel teorik bilgiyle donatılırken, aynı zamanda o konudaki en son gelişmeler ve gerçek işletmecilik uygulamalarından örnekleri görerek yapılan dönem projeleriyle birebir kendileri de öğrenme sürecine katılmaktadırlar. İşletme Yüksek Lisansı program dersleri, öğrencilerimize tercih imkanı verecek şekilde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı program şeklinde hazırlanmıştır. Program, yine öğrenci tercihine göre tez veya proje ile tamamlanmaktadır. Öğrencilerimiz yüksek lisans eğitimleri boyunca alacakları işletmecilik derslerin yanısıra, danışman öğretim üyelerinin nezaretinde seçtikleri tez veya proje konularında uzmanlaşma fırsatına sahiptir.

Öğrencilerimiz Avrupa Birliği Üniversitelerarası Öğrenci Değişim Programı’ndan (ERASMUS) yararlanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde bir yarıyıl öğrenim görme olanağına sahiptir.

Programda tezsiz öğrenciler 5 zorunlu 5 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders almakta (30 kredi-saat) ve son yarıyılda bir bitirme projesi hazırlamaktadırlar. Tezli öğrenciler ise, 5 zorunlu 2 seçmeli olmak üzere toplam 7 ders (21 kredi-saat) almakta ve 9 kredi-saat karşılığı bir yüksek lisans tezi hazırlamaktadırlar.

  GENEL İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE – TEZLİ-TEZSİZ)

DERSLER

ISLT 511 İşletme Ekonomisi 8 (3,0,3)
İşletme karar verme sürecinde standart mikro ekonomiye ilişkin teorik öğelerin uygulanması, talep tahminlemesi, üretim ve maliyet fonksiyonları, pazar davranış modelleri, Tröst karşıtı faaliyetlerde güncel konular ve düzenlemeler, karar vermede makroekonomi kavramlarının uygulanması, para ve sermaye pazarları, para ve finansal politikalar.

ISLT 512 Örgütsel Davranış 8 (3,0,3)
Davranışlar açısından örgüt analizi, motivasyon (güdüleme) ve liderlik, örgüt yapısı, ahlak ve rollerin çatışması, katılımcı yönetim, yönetsel rehberlik, yönetsel ağlar, işletmelerde üç boyutlu analiz, yönetimde seçkin ve özel durumları yönetmek, Türkiye’deki uygulamalar.

 ISLT 513 Yönetim Muhasebesi 8 (3,0,3)
Yönetim planlama ve kontrolünde diğer sayısal veriler ve maliyet analizi, yönetsel faaliyetlerin bütçelenmesi ve kontrolü, başabaş noktası analizi, finansal raporlama çeşitleri, finansal kararların uzun ve kısa dönemdeki uygulamaları, borçlanma ve öz sermaye enstürmanlarının kullanımı, maliyet – kar – hacim ilişkileri.

ISLT 514 Finansal Yönetim 8 (3,0,3)
Finansal problemlerde kullanılan araç ve yöntemlerin analizi, bilanço analizi, sermaye yapısı ve maliyeti, yönetim ve bütçeleme teknikleri, uzun dönemi finansal politikaları ve kar payı politikası, vaka çalışmaları.

ISLT 515 Pazarlama Yönetimi  8 (3,0,3)
Pazarlama sisteminin genel gözden geçirilmesi, bütünleşik pazarlama programlarının gelişimi, ürün, dağıtım, promosyon, fiyatlama kararları, pazarlamada etkin karar alma üzerine tartışmalar ve pazarlamada durum etkenlerinin analizi, vaka çalışmaları.

 ISLT 540 Modern Proje Yönetimi 8 (3,0,3)
Günümüzün başarılı işletmelerinin geleneksel planlama süreçlerini terk ederek, küreselleşen pazarların temel taşı olan yenilik (inovasyon) odaklı strateji geliştirilmesinde modern proje yönetiminin yeri büyüktür. Bu ders kapsamında proje yönetimi düşüncesinin evrimi, stratejik planlama süreçlerindeki yeri, proje liderliği, proje yönetimi safhaları gibi kavramsal konuların yanı sıra stratejik proje planlama metotları (CPM, PERT, vb.), proje kontrol süreçleri gibi teknik konular da bir proje yazılım programı yardımıyla uygulamalı olarak sunulmaktadır.

ISLT 550 Tez 60 (9,0,9)
Tezli yüksek lisans programı zorunlu olan tez çalışması.

 ISLT 551 Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Güncel Konular 8 (3,0,3)Çok uluslu şirketlerin büyümesi ve gelişmesi, uluslararası ticaret, para ve pazarlar, Çok uluslu şirketlere ilişkin küreselleşme problemleri, Çok Uluslu Şirketlerde yöneticilerin rolleri, bayilerin veya bağlı ortaklıkların gelişimleri ve çalışma şekillerinin tanımlanması, küresel birimler, Çok Uluslu Şirketlerde iş ortakları ve tedarikçiler, vaka çalışmaları.

 ISLT 553 Stratejik Yönetim 8 (3,0,3)
Örgütlerin yönetsel yapısı, yönetsel problemlerin analizinde kritik yaklaşım, yönetim kültürün değerlendirmesi, kurumsal amaçları elde etme uzun dönemli politikalar, işletmelerin stratejik konularına çözüm üretme, stratejik yönetimde çağdaş konular, vaka çalışmaları.

 ISLT 554 Maliyet Muhasebesi 8 (3,0,3)
Temel maliyet kavramlarının tartışılması, maliyet-satış hacmi-kar ilişkisi, sipariş maliyeti, işlem maliyeti, standart maliyet ve doğrudan maliyet, genel giderlerin departmanlara dağıtımı, yap/satın al kararlarının oluşturulması, kar getirmeyen ürün veya hizmetlerin üretimine devam edilip edilmeyeceğine ilişkin karar verme süreçleri.

ISLT 556 İnsan Kaynakları Yönetimi 8 (3,0,3)
İnsan kaynakları yönetiminin sorunlarına giriş, insan kaynakları yönetiminin planlanması, iş analizi ve tasarımı, işveren-işçi ilişkisi, eğitim ve gelişim, kariyer planlaması, verimlilik ölçümü, ücret yönetimi, çalışanların hak ve hizmetleri, çalışanın motivasyonu ve doyumu, stres yönetimi, danışmanlık, değişim ve örgüt gelişimi.

ISLT 557 İşletme Yönetiminde Güncel Konular 8 (3,0,3)
İşletmede kapital yönetimine, insan kaynakları yönetimine ve diğer örgütsel aktiflere ilişkin mal varlıklarıyla ilgili özel vakaların analizi, öğrenciler arasında yapılacak tartışma, iş ortamını ve insanları etkileyen varsayımları, amaçları, ilkeleri ve hareketleri gözden geçirmek, seminer ve vaka çalışmaları.

ISLT 558 Araştırma Metodolojisi 8 (3,0,3)
Yönetimde kullanılan istatiksel yöntemlerin analizi, araştırma, tahmin ve varsayım yapıların tasarımı, korelasyon ve regresyon analizi ile verilerin yorumlanması, sayısal tahminleme yöntemleri ve bilgisayar destekli projelerin uygulaması, araştırma yöntemlerinde yönetimsel karar verme, araştırmaya ilişkin verilerin raporlanması ve sonuçlandırılması.

ISLT 559 Uygulamalı Yöneylem Araştırması 8 (3,0,3)
Doğrusal programlama, doğrusal programlamanın özellikleri ve bileşenleri, ulaştırma modeli, CPM/PERT (Proje planlaması), risk altında karar verme, gelişmiş sıralama tekniklerinin uygulaması, veri toplama ve analiz etme, doğrusal proglamlamanın üretim ve kaynak düzenlemesinde kullanılması

ISLT 560 Bitirme Projesi 14 (0,0,0)
Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu olan bitirme projesi çalışması.


ISLT 561 Kriz Yönetimi 8 (3,0,3)
Kriz Yönetimi multidisipliner bir konudur. Ders, İşletme Yüksek Lisans öğrencilerinin teorik ve analitik çerçevede krizleri incelemeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Dersin amacı; kriz yönetimine ilişkin planları, davranışları, risk yönetimi ve ekonomik karar alma birimlerinin krize yönelik tutumlarına yönelik bilgileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, konu anlatımı, tartışma ve vaka analizleri çerçevesinde işlenecektir. Kriz Yönetimi, finansal kriz teorileri, kriz modelleri ve dünya ekonomi tarihinde görülen krizleri işletmeci bakış açısıyla ele almaktadır.

ISLT 566 Uluslararası Finans 8 (3,0,3)
Dış döviz pazar piyasasını öğrenciye tanıtma döviz kuru oranlarının belirleme teorileri, tahminleme ve uluslararası dış finans, Türkiye ile ilgili proje, Çok uluslu şirketlerin finansal yönetimi.

ISLT 567 Teknoloji Yönetimi 8 (3,0,3)
Teknolojinin işletmeler ve sektörler için önemi, ürün ve süreç teknolojisi, doğru teknolojinin seçimi, teknoloji yaratma, TEKNOPARK, işletmelerde kritik başarı faktörleri ve etkileri, işletmelerdeki  teknoloji odaklı stratejiler ve uygulamalar.

ISLT 570 Seminer 4 (0,0,0)
Farklı konuları içeren bir ortamda, öğrencinin öğretmenlerle bir konuyu inceleme ve tartışma becerilerini geliştirme.

ISLT 571 İşletme İstatistiği 8 (3,0,3)
İstatistiksel analiz araçları sonlu örnek uzayları permütasyon, kombinasyonu olasılık teorisi rasal değişkenler koşullu olasılık rasal değişken fonksiyonları regresyon, korelasyon ve varyans analizi, elde edilen verilerden tam bir analize varabilme ve hesaplamaların anlamı öğrenme.


ISLT 573 Üretim ve İşlemler Yönetimi 8 (3,0,3)
Üretim işlemler yönetimi konusundaki ileri yönetsel ve uygulamalı bilgiler, ilgili model ve tekniklerin kullanımı,   Üretim yönetimi teorik çerçevesi, stratejik  üretim planlama.

 ISLT 575 Lojistik ve Tedarik Zinciri 8 (3,0,3)
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin elemanları hakkında başlangıç seviyesinde bilgi, depolama, envanter yönetimi, taşımacılık yönetimi, ve tedarik zinciri ağ modellemesi ve analizi.

ISLT 577 Kurumsal Kaynak Planlaması 8 (3,0,3)
Üretim planlaması ve kontrolü için bilgisayara bağlı sistemlerin değerlendirilmesi ve bunların tasarlanması. Materyal ihtiyacı, envanter doğrulama ve döngü sayımı, üretim planı, kapasite, mağaza kontrol sistemi.

 ECON 552 Para Teorisi 8 (3,0,3)
Para teorileri ve politikaları ışığında kamu maliyesi, üretim, enflasyın, faiz oranları, yeni keynesyen para politika modelleri gibi para teorisi ve politikasına ilişkin konular.

ECON 580 Uluslararası Ekonomi 8 (3,0,3)
Klasik dış ticaret ekonomisi ve uzantıları, karşılaştırmalı maliyetler, faktör oranları ve karşılaştırmalı avantajlar, deneysel kanıtlar, faktör – fiyat eşitlemesi, gelir dağılımı, ticaret politikası, ödemeler dengesi, dengesizlik ve düzenlemesi, uluslararsı para problemleri, ticari ve ekonomik gelişme, uluslararası ekonomik bütünleşme, önemli uluslararası kuruluşlar ve örgütler ve politikaların, finansal araçlar ve dünya ekonomik düzeninde oynadıkları roller.


2014-15 Akademik Yılı Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.

2014-15 Akademik Yılı Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.

2014-15 Akademik Yılı İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.

2014-15 Akademik Yılı İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.