Başlangıç » PROGRAMLAR » Yüksek Lisans Programları » Ekonomi Yüksek Lisans Programı

Ekonomi Yüksek Lisans Programı

Bir ekonomist her şeyden önce algılama, hayal gücü ve mantık gibi üç temel zihinsel kapasiteye saahip olmalıdır. Bu zihinsel özellikler, ekonomiste bilgiyi pratiğe aktarma ve bilgi üretebilme becerilerini kazandırır. Günümüzde lisansüstü ekonomi eğitimi, öğrencilerin ekonometrideki modern yöntemleri ve yöneylem araştırmaları ile diğer ekonomik araştırma yöntemlerini uygulayabilmelerini sağlamayı amaçlar. Program, öğrencilere sunulan modern teknikleri kullanarak güncel ekonomik olguları kavramalarında, enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve gelişme, ekonomik bütünleşme, küreselleşme ve ekonominin her dalını etkileyen ekonomik krizlerin tahmin edilmesinde teorik bir temel oluşturabilmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Ayrıca program kapsamında öğrencilere, üretimdeki sorunlar, gelir dağılımı ve kaynak kullanımı gibi önemli ekonomik konuların anlaşılabilmesi ve analiz edilebilmesi için gerekli olan teorik ve pratik bilgi kazandırılır.

Programın Adı: Ekonomi Yüksek Lisans Programı

Program Çıktıları:

 1. Günümüz ekonomik olaylarını ekonomi teorisi ve yöntemleri çerçevesinde algılamak ve değerlendirmek için gereken ileri teorik ve analitik becerileri geliştirme.
 2. Enflasyon, büyüme, kalkınma, bütünleşme, küreselleşme, üretim, krizler, gelir dağılımı ve kaynak kullanımı gibi önemli ekonomik olguları anlama ve inceleme.
 3. Güncel yazılımları kullanarak ekonomik veri toplamak, yorumlamak ve işlemek için gereken ileri seviyedeki yöntemsel, teknik ve bilgisayar becerilerini elde etme.
 4. Ekonomik birimlerin finans, faktör ve mal ve hizmet piyasalarındaki karar alma süreçlerini ekonomik modeller oluşturarak ya da bilinen ekonomik modelleri kullanarak inceleyebilme.
 5. Ekonomi alanında bir araştırma projesini planlayabilme, yürütebilme, raporlayabilme ve konferans sunumu ya da yayın haline getirebilme.
 6. Yazın taraması yaparak ekonomi alanındaki son gelişmeleri izlemeyi sağlayacak beceriler geliştirme.
 7. Mezunlarımızı profesyonel kariyerlerinde öne çıkarma ve rekabet güçlerini ve değerlerini arttırma.
 8. Hayat boyu öğrenme ve profesyonel gelişimin önemini kavrayarak bu programda edinilen öğrenme becerilerini başka alanlarda da kullanabilme.
 9. Türkiye ekonomisini başka ülke ekonomileriyle karşılaştırarak Avrupa Birliği ve küresel bütünleşme sürecindeki rolünü anlayabilme ve değerlendirebilme.
 10. Güncel ekonomik sorunlar için ekonomik analize dayanan politika ve çözüm önerileri geliştirme.

Program Derslerinin Başlama Saati: Hafta içi 18.00

Öğrenci Kaynağı ve Kabul Koşulları:

 • Hangi fakülte, hangi bölüm mezunlarının kabul edileceği: Programa dört yıllık lisans derecesi veya YÖK tarafından buna eşdeğer kabul edilen yurtdışı derecelere sahip olan herkes başvurabilir. Programa kabul edilen ekonomi alanı dışında öğrenim görmüş adayların önce bilimsel hazırlık programını tamamlamaları istenebilir.
 • ALES Eşit Ağırlık 55 Puan
 • ÜDS-KPDS  65  Puan

Öğrenci Kabul Şekli: Mülakat

Bilimsel Hazırlık:

Ekonomi alanı dışında eğitim almış ve programımıza kabul edilmiş öğrencilerden, mezun
oldukları fakültelerde almış oldukları dersler de dikkate alınarak, lisansüstü derslere başlamadan
önce bazı bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları istenebilir. Bu dersler öğrencinin Temel
Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik alanlarında lisansüstü derslere devam edebilecek yeterliliği
sağlamasını hedefler.

PROGRAM ve DERS İÇERİKLERİ

Ders İçerikleri

Güz Dönemi Açılan Zorunlu Dersler

EKON 500 Ekonomide Sayısal Yöntemler
Ekonomik modelleme ve analizde kullanılan matematiksel kavramlar ve yöntemler: cebir,denklemler, fonksiyonlar, türev ve ekonomide uygulamaları, integral ve ekonomide uygulamaları, optimizasyon, finansal hesaplar, karşılaştırmalı statik analiz, diferansiyeller, dinamik analiz ve durağanlık, kısıtlı optimizasyon, doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, matrisler ve
vektörler.

EKON 501 Mikroekonomik Analiz
Mikroekonomik analiz araçları: tüketici tercihleri, talep kuramı, üretim teknolojisi ve firma kuramı, arz ve talep, rekabetçi pazar denge olusumu, farklı pazar yapılarında fiyat ve denge oluşumu, tüketici ve üretici artığı, genel denge ve refah analizi, stratejik davranış ve temel oyun kuramı.

EKON 503 Ekonometri
Olasılık, dağılım teorisi ve istatistiksel sonuç çıkarma, doğrusal regresyon modeli, en yüksek olabilirlik, veri sorunları, küresel olmayan hatalar, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, parametre belirleme sorunu, sınırlı bağımlı değiskenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve otokorelasyon, panel verilerinin kullanımı.

EKON 550 Tez
Tezli yüksek lisans programında zorunlu olan tez çalışması.

EKON 560 Bitirme Projesi
Tezsiz yüksek lisans programında zorunlu olan proje çalışması.

Güz Dönemi Açılan Seçmeli Dersler

EKON 551 Ekonomiden Seçilmiş Konular
İçeriği dersin açıldığı dönem açıklanacaktır.

ISLT 551 Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular
Çok uluslu şirketlerin büyümesi ve gelişmesi, uluslararası ticaret, para ve pazarlar, Çok uluslu şirketlere ilişkin küreselleşme problemleri, Çok Uluslu Şirketlerde yöneticilerin rolleri, bayilerin veya bağlı ortaklıkların gelişimleri ve çalışma şekillerinin tanımlamanması, küresel birimler, Çok Uluslu Şirketlerde iş ortakları ve tedarikçiler, vaka çalışmaları.

EKON 553 Para, Banka ve Finans Piyasaları
Para sistemleri, döviz kuru ve belirlenmesine ilşkin teoriler, faiz oranı ve belirlenmesine ilişkin teoriler, borçlanma senetleri, hisse senetleri, türev araçlar ve döviz piyasalarında fiyatlama ve işleyiş, asimetrik bilgi ve finansal piyasalara etkileri, bankacılık, risk ve likidite yönetimi, uluslararası bankacılık sistemi ve yeni düzenlemeler, finansal krizler ve Türkiye deneyimi, Türk finans sistemi.


İngilizce Tezli Yüksek Lisans programın müfredatı için tıklayınız.

Türkçe Tezli Yüksek Lisans programın müfredatı için tıklayınız.