İşletme Doktora Programı

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı, İşletme Doktora Programı, rekabetin hızla arttığı iş dünyasında gerekli olan modern işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamaların temelini oluşturan kuramsal yaklaşımları doktor adayı olan öğrencilerimize aktararak, onların ulusal ve uluslararası düzeyde işlerliği olan bir işletmecilik yaklaşımı ve köklü bir bilimsel araştırma kültürü geliştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmış bir programdır. İşletme doktora programı öğrencilerine diğer bilimsel alanlardan farklı olarak salt akademik kariyer odağında değil özel sektörde en üst seviye yönetici adayı olarak da donanım kazandırılması hedeflenmektedir.

Doktor adayı öğrencilerimizin, program kapsamında elde edecekleri bu bilgi birikimini ve araştırma kültürünü sentezleyerek, işletme biliminin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel bilgi üretebilme vizyonu ve yeteneğini kazanmaları programın en temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple, öğrencilerimizin, programın gerektirdiği sistematik çalışma disiplini, etik yaklaşım ve bilimsel bilgi üretmeyi mümkün kılan yaratıcı düşünme kültürünü içselleştirmeleri ve bu kültürü, araştırmacı veya uygulamacı olarak devam edecekleri kariyerlerinde bir hayat felsefesi olarak benimsemeleri beklenmektedir.

İşletme Anabilimdalı Avrupa’nın önde gelen 50 üniversitesi ile aktif işbirliği içindedir, her bir doktora öğrencisi en az bir en fazla iki akademik dönemini bu üniversitelerden dersler alabilir veya araştırmalarını yürütebilir.

PROGRAMIN AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI:

  • Akademik pozisyonlar ya da kamu-özel-sivil sektör kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonları için güçlü birer aday olmak.
  • Farklı disiplinlerin sunduğu değişik bakış açılarını sentezleyerek, karmaşık bilimsel sorunların çözümünde kullanmak ve yeni fikirler üretebilmek.
  • Bir bilimsel araştırma projesi yürütmek ya da bir araştırma önerisi oluşturabilmek için ilgili verileri bir araya getirerek konuyu ana hatlarıyla sunabilmek.
  • Uzman bir araştırmacı olmak için gereken bilgi ve araştırma yeteneğini geliştirmek.
  • Değişim programları sayesinde farklı ülkelerde eğitiminin bir bölümünü tamamlama fırsatı sunarak, farklı kültürlerdeki işletmecilik anlayışı ile ilgili fikir sahibi olmak.
  • Uluslararası bilimsel veri tabanları ve dergilerde yayınlanan üstün nitelikli akademik çalışmaların araştırılıp, analiz edilebilmesi için gereken bilgi ve beceriyi geliştirebilmek, bu bilgilerden hareketle dergi ve konferanslar için kaliteli yayınlar üretebilmek.
  • Her dönem sonunda, elde ettiği bilimsel bilgi ve birikimi kullanarak geliştirdiği dönem projelerinden en az bir tane ulusal ya da uluslararası yayın oluşturmak ve bunları ilgili konferanslarda sunmak.
  • Bilimsel bilgi, anlayış ve yeteneklerle donatılarak, alanında önde gelen ve başarılı bir bilim insanı olmak.
  • Temel işletmecilik yöntem ve kavramlarına derinlemesine hâkim olarak, finans/muhasebe, yönetim/organizasyon ya da üretim/lojistik alanlarından birinde uzmanlaşmak.
  • Programın sunduğu bilgi ve beceri ile gerekli donanıma sahip olarak, yeni ve yenilikçi fikirleri ve yayınları ortaya koymak.

PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER:

Program, işletme biliminin temel fonksiyonları esas alınarak, öğrencinin farklı kariyer hedefleri çerçevesinde uzmanlaşmalarına imkân verecek, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşturulmuştur. Farklı uzmanlık alanlarında sunulan dersler ile öğrencilere disiplinler arası çalışma ve araştırma yapma olanağı da sağlanmaktadır.

Program çerçevesinde öğrencilere, Avrupa Birliği/ERASMUS, Üniversitelerarası Öğrenci Değişim Programı’ndan yararlanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde bir yarıyıl öğrenim görme olanağı sunulmakta ve uluslararası akademik kurumlarda araştırma tecrübesi kazanma fırsatı yaratılmaktadır.

İşletme doktora programının öğretim dili Türkçe ve İngilizce olup, program tezlidir. Programa kabul edilen öğrenciler, 23 kredi-saat ders alacak ve yeterlik sınavında da başarılı olmaları durumunda, doktora tezi hazırlayacaklardır.

Programda verilen dersler hafta içi saat: 9.00 – 18.00 arasında gerçekleştirilmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:

Ayrıntılı bilgiye, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü erişim sayfasından ulaşılabilir.

 GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

DERSLERİ

ISLT 618 GELİŞİM VE ÖĞRENME 8 (3,0,3)
Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel gelişim), öğrenme yaklaşımlar-süreçler ve biçimler, öğrenmede bireysel farklılıklar; kişilik gelişimi: psiko-seksüel gelişim, psiko-sosyal gelişim, benlik kuramı; öğrenme: davranışçı yaklaşım, klasik koşullanma, edimsel koşullanma, model alarak öğrenme; bilişsel yaklaşım: algı, bellek, dikkat, öğrenme stratejileri; öğrenme yaklaşımlarının okul öğrenmelerinde kullanımı.

ISLT 619 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 8 (3,2,4)
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.

ISLT 621 MALİYET MUHASEBESİ 8 (3,0,3)
Giderlerin dağıtım esasları, sipariş ve safha maliyet yöntemlerinde maliyetlerin hesaplanması, standart maliyet yönteminin uygulanması, maliyet bilgilerinin raporlanması ve yönetim kararlarında kullanılması, işletme bütçelerinin düzeltilmesi, çeşitli sektörlerde maliyet muhasebesi uygulamaları.

ISLT 622 PORTFÖY YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
Bu dersin amacı, hisse senedi ve tahvil değerlemesi, uygulamada çok kullanılan temel analiz, finansal tablolar analizi ve teknik analiz hakkında detaylı bilgi vermektir. Daha sonra vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bunların değerlemesine değinilecektir. Ayrıca portföy yönetim stratejileri ve portföy performansının ölçülmesi, uluslararası çeşitlendirme ve davranışsal finans konusunda detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

ISLT 623 FİNANSAL EKONOMETRİ 8 (3,0,3)
Regresyon analizi ve analizle ilgili tekniklerin kullanımının ve ekonomik teorilerin test edilmesinin kavranması, regresyon programları kullanımı, tanımlayıcı istatistikler (merkezi eğilim ve yayılım ölçütleri), olasılık dağılımları (kesikli, sürekli, normal), volatilite, zaman serileri ve getiri değişimi, stokastik simulasyon modelleri.

ISLT 624 YÖNETİM MUHASEBESİ 8 (3,0,3)
Üretim işletmelerinde gider ve maliyet kavramları, satılan malın maliyeti tablosu, tam ve değişken maliyet yöntemleri, standart maliyetler, işletme bütçeleri, esnek bütçeler, bütçe sapmaları gibi konularda detaylı bilgi sunulmaktadır.

ISLT 625 UYGULAMALI MUHASEBE ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3)
İşletmelerin muhasebe tablolarının incelenmesi, işletmelerin ziyaret edilerek faaliyetlerinin gözlemlenmesi, genel işletme yapıları hakkında bilgiler alınması, daha etkin ve etkili bir muhasebe sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak öğretim üyesiyle beraber çalışmalar yapılması, projeler geliştirilmesi.

ISLT 626 UYGULAMALI FİNANS ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3)
İşletmelerin finansman yapılarının incelenmesi, işletmelerin ziyaret edilmesi, genel işletme organizasyon yapıları hakkında bilgiler alınması ve daha etkili ve etkin finansman yapılarının oluşturulmasına yönelik olarak öğretim üyesiyle beraber çalışmalar yapılması, projeler geliştirilmesi.

ISLT 627 TOPLU İŞ HUKUKU 8 (3,0,3)
Bu derste toplu iş hukuku öğretilmekte olup, sendikanın tanımı ve kapsamı, sendikaların özellikleri, sendikaların zorunlu organları, sendika üyeliği, sendikaların yargı faaliyetleri, toplu iş sözleşmesi ile grev ve lokavt incelenmektedir.

ISLT 628 REKABET STRATEJİSİ 8 (3,0,3)
Stratejik yönetim alanındaki çalışmaların soyutlanarak bu alandaki kavramların ve kullanılan yöntemlerin yeniden tanımlanmaya çalışılarak alana yeniliklerin kazandırılması dersin temel amacıdır. Değişen çevre koşullarının yeniden tasarlanması, çevredeki fırsatların tanımlanmasına yönelik yöntemlerin irdelenmesi, değişen koşullara uyum sağlamaya çalışılması kurumsal bütünleşmenin sağlanması, saydam ve şeffaf yönetim ilkelerinin stratejiye uygunluğu, birincil amacın kar olmadığı kurumlarda rekabet avantajının yeri, stratejiye uygun fonksiyonel ve örgütsel tasarımlar konuları çerçevesinde rekabetin işletmelerin strateji oluşturması ve uygulamalarına etkileri, davranışsal ve bilgi temelli kontrol süreçleri ele alınarak dersin kapsamını oluşturmaktadır.

ISLT 632 SOSYAL PSİKOLOJİ 8 (3,0,3)
Psikoloji disiplini içinde sosyal psikoloji alanı, çeşitli sosyal bağlamlarda birey davranışının incelenmesi, sosyal algılama, etki, davranış, davranış değişikliği, saldırganlık, önyargı ve ırkçılık, bireysel ve toplumsal sistemlerin etkileşimi, saldırganlık ve sosyal muhalefet alanlarına odaklanma.

ISLT 636 UYGULAMALI İŞLETME ÖRGÜTÜ ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3)İşletmelerin ziyaret edilmesi, genel işletme organizasyon yapıları hakkında bilgiler alınması ve daha etkili ve etkin örgüt yapılarının oluşturulmasına yönelik olarak öğretim üyesiyle beraber çalışmalar yapılması, uygulanabilir projeler geliştirilmesi.

ISLT 638 YÖNETİM BİLİMİ 8 (3,0,3)
Yönetim Bilimi dersi, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerisi geliştirmesi, işletme sorunlarının çözümü için matematiksel modeller ortaya koyarak optimal çözümü bulabilmesi ve elde edilen sonuçları yorumlayabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bazı karar verme tekniklerinin kuramsal çerçevesi ve uygulaması ve çözümü için gerekli alt yapının öğrenciye kazandırılması hedeflenir. Öğrencilerin bu konuda bilgi birikimi elde etmeleri ve uygulama yetenekleri kazanmaları beklenir.

ISLT 643 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
Değer temelli tedarik zincirlerinin tasarımı; tedarikçi-müşteri ilişkileri, üretim birimlerinin etkin bir şekilde bütünleştirilmesi; stok ve tedarik; etkili lojistik uygulamalarıyla rekabetçi üstünlüğün arttırılması. TZY avantajları- lojistik sektörünün dünya ve ülke ekonomilerine göre değerlendirilmesi, dünya ve Türkiye’de lojistik uygulamaları, lojistiğin yarattığı katma değer yapısı, taşımacılık modelleri, lojistik terimler ve kavramlar, lojistik operasyonlar ve iş akışları, lojistik maliyet faktörleri, depo ve stok yönetimi konusunda kritik başarı noktaları, sipariş ve dağıtım yönetimi optimizasyonu, dağıtım ve iade iş akış sistemleri, rota planlama, parsiyel ve lojistik mal akış operasyonları.

ISLT 644 ULUSLARARASI PAZARLAMA 8 (3,0,3)
Uluslararası pazarlar, uluslararası pazarlama stratejileri ve giriş yolları; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinin uluslararası düzeyde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi, pazarlama planlaması, dış pazarların araştırılması, küresel pazar gelişimi, ulusal ve küresel pazarlama politikaları.

ISLT 645 UYGULAMALI PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3)
Öğrencinin kendi belirleyeceği bir alanda, öğretim üyesiyle beraber pazar araştırma projesi hazırlaması, daha etkin pazarlama karar verme süreci için bilgi oluşturma, depolama, işleme ve değerlendirme süreçlerinin uygulamalı olarak incelenmesi.

ISLT 646 UYGULAMALI LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3)
İşletmelerin ziyaret edilmesi, genel işletme organizasyon yapıları hakkında bilgiler alınması, faaliyet alanlarına yönelik GZFT (SWOT) analiz yapılması, rakip firmaların lojistik faaliyetlerinin incelenmesi, dağıtım ağı ve dağıtım kanallarının etkinliği ile uygulanan lojistik faaliyetlerinin karlılığının araştırılması, ürünün dağıtımcıya ve nihai tüketiciye ulaşımında tercih edilen lojistik stratejilerinin zaman bazlı araştırılması, daha etkin ve etkili lojistik uygulamaları için öğretim üyesiyle beraber çalışmalar yapılması, projeler geliştirilmesi.

ISLT 648 PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 8 (3,0,3)
Ağ akış (işleyiş) modelleri; GANNT ve CPM, CPM ve PERT; Zaman-maliyet planlaması ve yönetimi; Risk analizi ve risk yönetimi; Doğrusal Programlama Modeli olarak CPM-PERT ağının oluşturulması; Örnek olay çalışmaları; Yazılım uygulamaları.

ISLT 650 TEZ 150 (0,0,0)
Yeni bir olgunun ortaya konup incelenmesi ve bu olguya yönelik olarak araştırmalar yapılarak sunulan hipotezin/hipotezlerin test edilmesi çalışmasıdır. Bilimsel yeterlilik sınavında başarı gösteren öğrenci ortaya koyduğu hipotezi savunmak ve ilgili literatürü sunmak üzere çalışmalar yapar. Konuya ilişkin kaynak taramaları ve kütüphane araştırmalarına genellikle, veri toplama ve analiz süreçleri destek olur. Danışman öğretim üyesi bu çalışmalar süresince öğrenciyi yönlendirmektedir. Ayrıca tez izleme komiteleri sayesinde çalışmanın devam ettiği süre boyunca belirli aralıklarla toplantılar düzenlenerek teze yönelik düzenlemeler ve yol göstermeler yapılmaktadır.

ISLT 652 RİSK YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
Risk Yönetimi ihtiyacının ortaya çıkışı, yeni düzenleyici yapılanmalar, Basel I, Basel II, bankacılıkta risk yönetim fonksiyonunun yapılandırılması ve yönetimi, piyasa riskinin ölçümü, riske maruz değer yaklaşımı, kredi derecelendirme sistemleri, kredi riskinden korunma, operasyonel riskin yönetilmesi, sermayenin dağıtılması ve performans ölçümü, model riski, banka dışı kurumlarda risk yönetimi, risk yönetiminin geleceği.

ISLT 653 DENETİM 8 (3,0,3)
Denetçilerin görev ve sorumlulukları, iç ve dış denetim, denetim etiği, farklı denetim uygulamaları, denetim raporunun hazırlanma süreçleri, finansal tabloların denetimi ve uluslararası denetim standartları.

ISLT 654 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR 8 (3,0,3)              Sermaye piyasaları ve temel özellikleri, sermaye piyasası araçları, merkez bankası ve para politikası araçları, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, menkul kıymetlerin özellikleri, birincil ve ikincil piyasalar, faiz oranı teorisi, risk ve getiri kavramları, Türkiye’de menkul kıymetler borsası, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri, finansal varlıklarda getiri ve risk kavramları, hisse senetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan analiz yöntemleri, sabit getirili finansal varlıklarda değer kavramları ve değerleme yöntemleri.

ISLT 656 ULUSLARARASI FİNANS 8 (3,0,3)
Döviz piyasasının temel özellikleri, uluslararası para ve sermaye piyasasının özellikleri ve türleri, uluslararası ticarette ihracatçı, ithalatçı, bankalar ve diğer birimler tarafından sağlanan fonlama yöntemleri, uluslararası faaliyette bulunan işletmelerde verilecek finansal kararların özellikleri, işletmeler için gerekli finansman kaynakları (faktoring, finansal kiralama, forfaiting, risk sermayesi, swap, opsiyon), ihracat sayılan satış ve temsiller, döviz kazandırıcı işlemler için verdiği döviz ve pre-finansman krediler, iştiralar ve Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), sigorta garanti programları güncel uygulamalar.

ISLT 657 VERGİ HUKUKU 8 (3,0,3)
Vergi kavramı, vergi hukukunun kaynakları, vergilemenin anayasal ilkeleri, vergi hukukunda muafiyet ve istisnalar, vergilemenin tarafları, vergi süreleri ve mücbir sebepler, vergileme süreçleri, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları, vergi etiği, Türk Vergi Sistemi, Vergi Usul Kanunu, Gelirler Vergisi, Kurumlar Vergisi.

ISLT 658 TÜREV PİYASALAR 8 (3,0,3)
Doğrusal modele dayanan türev araçlar, doğrusal olmayan model ve olasılık teorisine dayanan opsiyon ve kredi türevleri, hibrit ürünler, risk yönetiminde türev ürün kullanımı, tezgah üstü (OTC) piyasalar, borsalar arası çapraz üyelik, DTCC mevduatları, takas, saklama ve bunlara ilişkin bankacılık, saklamadaki kıymetler için yeni risk kontrolü, risklerden korunma, ve yapısal ürünler, opsiyonlar ve çeşitleri, finansal araç fiyatlama modelleri.

ISLT 659 ULUSLARARASI BANKACILIK 8 (3,0,3)
Dünya merkez bankaları ve işleyişleri, uluslararası bankaların yapıları, Avrupa merkez bankası, uluslararası proje finansmanı, yurtdışı kaynaklı nakdi krediler, gayri nakdi krediler, akreditifler, kabul kredileri, harici garanti işlemleri ve stand-by akreditifleri, bankalarda dış ticaret işlemleri ve uygulamaları, IICC, ISBP (BASEL I-II), UCP-600.

ISLT 660 YETERLİLİK 30 (0,0,0)
Yeterlilik sınavı ders aşamasını geçen öğrencilerin yeterli bilgi birikimine sahip olup olmadıklarını belirlemeye yönelik bir sınavdır. Öğrenciler derslere katılarak, alanlarında uzman olan öğretim elemanlarından yardım alarak ve gerekli bireysel bilimsel çalışmaları yaparak bilgi seviyelerini yükseltmektedirler. Bu çalışmalar ilgili kitapların okunması, makalelerin incelenmesi, ders notlarının tekrar edilmesi vb. çalışmaları kapsamaktadır.

ISLT 661 REKABETÇİ ÜRETİM YÖNETİMİ 8 (3,0,3)                                             Tam Zamanında Üretim, yalın Üretim, Dünya Klasmanında Üretim konularının teorik ve uygulama temeli ele alınarak konuya ilişkin çağdaş yaklaşımlar incelenir. Kıyaslama, Değişim Mühendisliği, 6-Sigma, Toplam Verimli Bakım, Eş Zamanlı Mühendislik vb. konularının rekabetçi üretime etkisi ve aralarındaki ilişki incelenir. Oyun kuramı, ortaklaşa rekabet,  simulasyon gibi modeller ve yaklaşımlar konusunda öğrencinin bilgi birikimlerinin ve uygulama yeteneklerinin geliştirilmesi beklenir.

ISLT 664 KURUMSAL SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 8 (3,0,3)                                       Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri çıktılarının işletmelerin pazar değeri üzerindeki sinerjik ve değer yaratıcı etkilerinin araştırılması dersin temel hedefidir. İşletmelerin geliştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin hedef aldığı veya ihtiyacı olan toplumsal kesimlere sosyal fayda sağlarken kurumsal stratejiler ile kesişme noktalarının belirlenmesi, bu yolda geliştirilecek alternatif stratejilerin belirlenmesinin yanı sıra marka değerinde ve pazar geliştirmede temel iktisadi kuramlardan farklı eksende toplumsal faydanın odak olarak alındığında rekabet avantajı kazanılma yolları dersin genel kapsamını oluşturmaktadır.

ISLT 665 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 8 (3,0,3)
Örgüt kavramı, işletmelerde örgüt yapıları, örgütün iç ve dış çevreyle iletişimi, örgütsel iletişimin psikolojik ve sosyolojik boyutu, örgütsel bağlılık, örgütsel öğrenme, örgütsel katılım, örgütlerde güç ilişkileri, örgütlerde çatışma ve yaratıcılık, örgüt ve stres.

ISLT 666 KÜRESEL DÖNÜŞÜMLER 8 (3,0,3)
Bu ders teknolojik gelişmenin, siyasal, ekonomik ve de kültürel etkileşimin dünya tarihi müddetince daha önce hiç görülmemiş biçimde arttığı bir dönemde dünyaya bakmakta, bu dönemin dinamiklerinin yarattığı genel bilişsel dönüşümü konu almaktadır. Burada bilişsel dönüşüm ile modern devlet, toplum, ekonomi ve de devletlerarası ilişkileri anlamamızda ve analiz etmemizde bize rehberlik eden egemenlik, sınırlar, güç dengesi, milliyet, uluslararası normlar vb. gibi önemli kavramların yeniden anlamlandırılması kastedilmektedir. Dersin amacı, bu yeniden kavramsallaştırma sürecinin önümüzdeki yüzyılda insanlık açısından ne tür bir siyasal, ekonomik ve de kültürel küresel habitatın yaratılmasına destek vermekte olduğunu tartışmaya açmaktır.

ISLT 667 BİLGİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 8 (3,0,3)                                            Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgi sistemlerinin kullanımı, ürün ve hizmet kalitesi yönetiminde bilişim teknolojileri, bilgi toplumu, bilgi yönetimi, bilişim teknolojileri ve örgütsel tasarım, üretim ve yönetime etkileri, teknoloji yönetimi, yenilik yönetimi.

ISLT 668 STRATEJİK ORYANTASYONLAR 8 (3,0,3)
İşletme stratejilerinin hiyerarşinin tüm basamaklarında yaygınlaşması ve derinleşmesine yönelik yönetsel araçların tanımlanarak çeşitli işletme performansı kıstasları üzerindeki etkilerinin irdelenmesi hedeflenmektedir. Uluslararası yazında tanımlanmış ve ampirik kanıtlarla ortaya konulmuş stratejik oryantasyonlar ve firma performansı ilişkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, değişen rekabet koşullarında inovasyon odaklı geliştirilen stratejilerin kurum kültürüne entegrasyonunda yeni yönetsel mekanizmaların ortaya konulması yolundaki alternatif örgütsel tasarımlar ve yenilikçi yönetim modelleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.

ISLT 669 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ 8 (3,0,3)                    Küreselleşme kavramı, küreselleşmenin; ekonomik, kültürel ve sosyal boyutu, Avrupa Birliği tam üyeliği ve değişen yönetim anlayışları, uluslararası işletme yönetiminde başarı kıstasları, küreselleşme ve yönetim, uluslararası işletmecilik ve küresel işletmecilik, uluslararası insan kaynakları yönetimi, uluslararası işletme yönetimi ve kültürel farklılıklar, uluslararası işletmelerde çevre analizi, uluslararası işletme yönetiminde iş etiği.

ISLT 670 SEMİNER 4 (0,0,0)
Mesleki görgü ve bilgiyi artırmak üzere gerçekleştirilen bir süreçtir. Teze yönelik olarak ya da araştırılmak istenen farklı bir konuda çalışmanın gerçekleştirilmesini ve bu çalışmanın sunulmasını içermektedir. Araştırılmak istenen konuyla ilişkili olarak bir öğretim üyesi belirlenmekte ve bu öğretim üyesi danışmanlara ve öğrenci işlerine bildirilmektedir.

ISLT 672 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 8 (3,0,3)
Kuramsal Kaynak Planlaması dersi, işletmelerin temel fonksiyonları olan üretim, pazarlama ve finansman ilişkilerinin ve her birisinin insan kaynakları ile etkileşiminin ele alınması temeline dayanır. Tedarik zincirinin her halkasında yönetim teknolojilerinin desteğiyle bu etkileşimin doğru ve hızlı algılanmasına odaklanan kurumsal kaynak planlamasının işletmelere sağladığı faydalar, konunun işletmelerin performansına etkisi vb. ele alınır. Ders kurumsal kaynak planlama yazılımlarının KOBİ’lere etkileri ve işletmeler için en uygun yazılım seçimi gibi konuların incelenmesinin yanı sıra başarılı ve başarısız çeşitli uygulama örneklerinin öğrenciler tarafından yorumlanabilmesini amaçlar.

ISLT 673 MALZEME YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
Bu dersin amacı işletmelerdeki malzeme yönetimi, analiz ve kontrolüne ilişkin ilkeleri, model ve teknikleri tanıtmaktır. Dersin konuları arasında deterministik ve stokastik envanter modelleri ile bu modellerin imalat ve hizmet sektörlerindeki uygulamalarını içermektedir. Derste anlatılacak olan envanter modellerinin uygulama alanları, faydaları ve sınırlamaları tartışılacaktır.

ISLT 674 ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
Ürün ve marka kavramları; yeni ürün geliştirilmesi süreci, markalamanın tarihçesi ve gelişimi, ürün yaşam eğrisi, markanın seçimi ve yeni marka yaratma stratejileri, marka imajı ve kurum kimliği yaratma, marka ve endüstriyel pazarlama; marka kimliği yaratma, marka konumlandırma, marka sermayesi kavramı, işletmelerde rekabetçi üstünlük açısından ürün ve markanın önemi, tüketici davranışları ve marka bağlılığı, marka genişlemeleri ve daralmaları, marka ve pazarlama karması, marka tescili.

ISLT 676 ÜRETİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
Pazar araştırması, proje planlama, üretim hammaddelerinin ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi, işyeri düzenleme, kaynak planlaması, ürün yaşam eğrileri ve süreç tasarımı, takım çalışmasının ilkeleri, başa baş analizi, güvenirlilik değerlemesi.

 ISLT 677 ÖRGÜTSEL ESTETİK 8 (3,0,3)
Örgütsel araştırmalar uzun süredir araçsal boyuttaki etkinlik ve verimliliğe ilişkin sorulara odaklanmıştır. Son yıllarda ise ahlaki boyut ön plana çıkmaya başlamış ve etiğe ilişkin sorular gündeme gelmeye başlamıştır. Buna ek olarak son yıllarda örgütlerde estetik boyutu irdeleyen bir alan doğmuştur. Bu derste; örgütsel estetik alanı yöntem ve içerik açısından irdelenmekte ve örgütsel estetiğe ilişkin temel kategoriler incelenmektedir. Dersin temel amacı ve öğrencilerin kazanması beklenen beceri örgütsel araştırmacıların sanatsal estetik örgütsel araştırmayı nasıl uygulayabileceklerine ilişkin önerileri geliştirebilecekleri düzeye getirilmeleridir.

ISLT 678 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ 8 (3,0,3)
Bu ders yöneylem araştırmasının işletme kararlarının alınmasındaki uygulamalarını göstermek amacıyla tasarlanmıştır. İşletmelerin pazarlama (fiyatlandırma, ürün özelliklerinin belirlenmesi,  satış personeli tahsisi, reklam planlaması), işlemler yönetimi (iş gücü planlaması, üretim planlama, lojistik) ve finans (bütçeleme, nakit akışı, yatırım portföyü oluşturma) gibi işlevlerinde yöneylem araştırmasının nasıl uygulanabileceği örnek uygulamalarla anlatılacaktır.

ISLT 679 ULUSLARARASI HİZMET PAZARLAMASI 8 (3,0,3)
Müşteri odaklı uluslararası hizmet pazarlaması çerçevesini çizerek hizmet sektöründe gerçekleştirilmesi istenen araç ve stratejilerin incelenmesidir. İçerik olarak; uluslararası hizmet pazarlamasına giriş, uluslararası hizmetlerin özellikleri, ürün ve hizmet pazarlamasının farkları, uluslararası hizmetlerin özellikleri, uluslararası hizmetlerde pazarlama yönetim süreci, uluslararası hizmetlerde pazarlama çevresinin analizi, uluslararası hizmetler için pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma. Uluslararası hizmet kalitesi için model kurma, hizmet sektöründe müşteri davranışları, müşteri beklentileri, müşteri ilişkilerinin sağlanması, hizmetin iyileştirilmesi aktiviteleri uluslararası hizmetlerde fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma stratejileri. Uluslararası işletmelerde hizmetler pazarlama uygulamalarının örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrolü, uluslararası pazarlarda sunulan hizmetlerde talep ve kapasite yönetimi.

ISLT 682 İNSAN KAYNAKLARI HUKUKU 8 (3,0,3)
İnsan Kaynakları Hukuku Çalışma ve İstihdam hukukun bir alt dalıdır. Bu hukuk dalı, çeşitli yasa ve yönetmelikleri kapsar. Bu derste, insan kaynakları uzmanlarının iş fonksiyonlarının gerçekleştirirken kullandıkları, yönetim ve denetlemeye dair; işe alım, işten çıkarma, ücret, maaş, fazla mesai, iş güvenliği, işyerinde gizlilik, ayrımcılık ve işyerinde taciz gibi kavramlar incelenecek ve tartışılacaktır.

ISLT 684 İŞ ETİĞİ 8 (3,0,3)
Etik ve ahlak kavramları, etik değerler, etik türleri, işletmelerde etik yaklaşımı, sosyal sorumluluk ve etik, iş yaşamı düzenleyen yasalar, ticarette ahlak ve etik, üretim ve etik, muhasebe ve finansman fonksiyonlarında etik, pazarlama ve etik, işletmelerin çalışanlarına karşı etik sorumlulukları, işletmelerin paydaşlarına ve çevrelerine karşı etik sorumlulukları.

ISLT 685 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 8 (3,0,3)
İstatistiki çıkarsama yöntemlerinin arka planında yatan mantığın modern yöntemlere yansımaları, Randomizasyon Teorisi gibi hesaplama tabanlı alternatif yaklaşımlar ve uygulamaları anlatılacak, öğrencilere kendi araştırmalarında kullanabilecekleri özel istatistikleri üretebilme ve analizlerini yapabilme becerisi kazandırılacaktır. Öğrenciler ayrıca Sosyal Bilimler yazınında kullanılan teknikleri anlayıp kritiğini yapabileceklerdir.

ISLT 686 AİLE İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
Bu ders karmaşık aile dinamikleri ve iş ilişkisi ile ikisi arasındaki bağlantının nasıl anlaşılacağı üzerine odaklanmaktadır. Ders konuları: Aile işletmelerinin diğer işletmelerle karşılaştırıldığında kendilerine özgü nitelikleri, servet ve kar kavramları, verimliliğe karşı uyumun sağlanması, yeteneğe karşı yetkili, aile işletmeleri dinamiklerinin ortaya koyulması, kalıtımsal gelişme doğrultusunda ailenin anlaşılması, değerlendirme aracı olarak Meyers-Brigss testleri, aile işletmelerinde çatışmanın çözümü, aile işletmelerinde birbirleriyle çakışan aile, işletme ve sahipliğin etkin yönetilmesi için sürdürülebilir örgütsel tapıların geliştirilmesi, yönetim kurulları, aile konseyleri ve aile ofisi ve aile bankasının oluşturulması, yönetim kurulu ve aileye ilişkin yedekleme planlarının oluşturulması, aile işletmelerinde bireysel gelişim ve kariyer seçiminin teşvik edilmesi, aile işletmesi stratejisi, ailedeki değerler ve etiğin iş stratejisini nasıl yürüttüğü, etkili örgütsel gelişim teknikleri, takdir eden kurumsal pozitif anlayış, güçlü yönler, fırsatlar, emeller ve sonuçlar (SOAR-GFES), aile temelli yüksek performans takımlarının yaratılması, uzun dönemli stratejik planlama: bir kuşak önden düşünmek.

ISLT 687 İŞLEMLER YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
İşlemler Yönetim dersinin amacı, işletmelerin kapasite planlama, yer seçimi ve tesisi yerleşimi, ürün tasarımı, süreç seçimi, kalite kontrol malzeme yönetimi gibi konuların ele alınarak incelenebilmesi ve bu konularla ilgili çeşitli uygulamaların örnek olaylarla pekiştirilerek, problemlerin çözümünde gerekli olan yöntem, bilgi ve becerilerinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu dersi alan öğrenciden, üretim ve işlemler yöntemi teknikleri ve içerikleriyle ilgili temel bilgilerin geliştirilmesi beklenir.

ISLT 689 ÖRGÜT KURAMLARI VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 8 (3,0,3)
Örgüt kuramları, tarihsel gelişimi, post-modern yaklaşım ile kuramlarının irdelenmesi, örgüt psikolojisi ve insan davranışları, örgüt içi yansımaları ve etkileri.

ISLT 691 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
Personel yönetiminin anlam ve önemi, personel yönetiminin gelişimi, personel yönetiminin temel işlevleri, personel yönetimini etkileyen bilim dalları, personel bölümünün örgütlenmesi, insan gücü planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş şartnameleri, personel tedariki, personel seçimi, işe yönlendirme, personel eğitimi, personel değerlemesi ve yöntemleri, iş değerlemesi ve yöntemleri, ücret yönetimi, personel disiplini, performans değerlendirme, endüstriyel ilişkiler, iş güvenliği.

ISLT 693 STRATEJİK GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 8 (3,0,3)
Bireysel ve kurumsal girişimcilikte rekabet avantajının edinimi, geliştirilmesi ve başarının korunmasına yönelik kurumsal yetkinlik ve yeteneklerin edinimi dersin temel konusunu oluşturmaktadır. Girişimcilik teorileri ve inovasyon tipolojisi tartışmalarının irdelenerek ürün, hizmet, süreç, yönetim ve pazarlarda yeniliklerin yönetiminin köklü ve tedrici değişimlerle ilişkisinde firma performansı ve işgören tutum ve davranışlarına etkileri dersin kapsamını oluşturmaktadır.

ISLT 695 İLERİ YATIRIM ANALİZLERİ 8 (3,0,3)
Bu dersin amacı yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, Türkiye’de sermaye piyasası faaliyetleri ve İMKB’nin işleyişi hakkında detaylı bilgi vermek, daha sonra tek bir menkul kıymet ve portföyün risk ve getiri hesaplamalarını göstermek, Markowitz’in Modern Portföy Teorisi’ne dayanılarak oluşturulan etkin sınır ve etkin portföyün nasıl belirlendiğini detaylı olarak aktarmaktır. Daha sonra bu teoriyi izleyen diğer menkul kıymet fiyatlandırma modelleri arasında, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM), Faktör Modelleri, Arbitraj Fiyatlandırma Modeli (APM) ve Etkin Piyasalar Teorisi’ne değinilecektir.

ISLT 696 ULUSLARARASI TAŞIMA SENETLERİ 8 (3,0,3)
Bu ders, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan en yaygın taşıma senetleri hakkında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ders özellikle iki taşıma modeli üzerine odaklanmaktadır: Yükün deniz yolu ile ve karayolu ile taşınması. Bu iki taşıma türünde kullanılan temel taşıma senetleri “konşimento” ve “CMR taşıma senedi”dir. Dersin temel bakış açısının uluslararası ilişkiler olması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu’ndaki taşıma hukukuna ilişkin hükümlerin derin analizi yapılmayacaktır.  Buna karşılık, deniz ve karayolu taşımacılığı ile ilgili uluslararası sözleşmeler dersin odak noktasını oluşturmaktadır. Konşimento ve CMR taşıma senedinin hukuki nitelikleri, fonksiyonları ve taşıyıcının/taşıyanın, konşimentonun veya CMR taşıma senedinin hamiline karşı sorumlulukları dersin temel konularındandır.

ISLT 697 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK 8 (3,0,3)
Bu ders örgüt kültürü boyutlarının ve bu kavramın liderlerden nasıl etkilendiğinin öğrencilere tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Derste liderlerin örgüt kültürü geliştirme, sürdürme ve değiştirme rolleri üzerinde durulacaktır. Kar amacı gütmeyenler de dahil olmak üzere tüm örgütlerdeki değişim ve dönüşüm bakış açılarını içeren tartışmalara yer verilecektir. Kültürün ne olup ne olmadığı, kültür boyutları, kültürün yorumlanması ve çalışılması, kültür oluşumunda liderliğin rolü, kültür ve liderliğin evrimi, öğrenen kültürler ve öğrenen liderlere ilişkin konular ele alınacaktır.

PLAW 517 UYGULAMALI KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 8 (3,0,3)
Bu ders, kıymetli evrakın ticari hayattaki kullanımı ve önemini Yargıtay kararları ışığı altında vurgulamak üzerine kuruludur. Ticari hayatta en çok kullanılan kıymetli evraklar (bono ve çek) üzerinde yoğunlaşılır ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen geçerlilik koşulları, ibraz, ödemenin talebi, ödemenin reddedilmesi protesto, çekin karşılıksız çıkması ve sonuçları gibi ticari hayatın vazgeçilmez noktaları analiz edilecektir.

 


 

2014-2015 Akademik Yılı Türkçe Doktora Programı müfredatı için tıklayınız.

2014-2015 Akademik Yılı İngilizce Doktora Programı müfredatı için tıklayınız.